Stichting Protestants Luchthavenpastoraat Schiphol (ANBI)

Missie

De Stichting Protestants Luchthavenpastoraat Schiphol (SPLS) wil vanuit een protestants-christelijke identiteit en in oecumenische samenwerking (ongeacht religie of levensbeschouwing) reizigers van de luchthaven Schiphol pastorale en diaconale verzorging, toerusting en ondersteuning bieden. De volgende christelijke waarden zijn daarbij heel belangrijk: respect, dialoog, betrouwbaarheid en compassie.

Zij heeft daarvoor een pastor aangesteld die, samen met twee pastores van een andere kerkelijke achtergrond, het pastoraat gestalte geeft. De luchthavenpastores staan iedere hulpvrager die op hun pad komt, bij. 

Doelstelling

De SPLS, opgericht op 16 juni 2009, heeft tot doel:

  • Het behartigen van de materiële belangen van het Luchthavenpastoraat;
  • Het laten vervullen van het pastoraat;
  • Het adviseren en ondersteunen van het pastoraat.
Het bestuur

Het bestuur van de protestantse stichting bestaat uit:

F. PoortVoorzitter
M. Kraak-VerdonkSecretaris
H. WarningPenningmeester
T. van AlphenLid
G.J. de MeijerLid, namens de Remonstrantse Broederschap
A. van OudenallenLid, namens de Algemene Doopsgezinde Sociëteit
F. de VriesLid

Het bestuur van SPLS waarborgt door de participatie in de Stichting Ondersteuning Luchthavenpastoraat Schiphol (SOLS) de intercollegiale samenwerking met de Rooms-Katholieke en de Oud-Katholieke en Anglicaanse stichting en de drie pastores. Een belangrijke taak van het bestuur is ook het uitdragen van de doelstellingen en het verwerven van (financiële) middelen daartoe.

De bestuursleden van SPLS ontvangen voor hun werkzaamheden geen vacatiegeld/beloning. De bestuursleden ontvangen alleen een vergoeding voor gemaakte onkosten die betrekking hebben op hun bestuursfunctie.

Personeel

SPLS heeft één werknemer in dienst: mevrouw Ds. M.S. Meiring-Snijder.
De beloning sluit aan bij de “Generale regeling rechtspositie kerkelijk medewerkers” van de PKN. De vergoeding is geregeld in de ‘Arbeidsvoorwaardenregeling Kerkelijk Medewerkers van de PKN’. De hierop betrekking hebbende regelingen zijn hier te lezen.

Verslaglegging
Giften

De Stichting Protestants Luchthavenpastoraat Schiphol (SPLS) is een Algemeen Nut beogende Instelling (ANBI status) die zich voor meer dan 90% inzet voor het algemeen belang en werkt zonder winstoogmerk.

Om dit werk te kunnen doen, stellen wij giften zeer op prijs. Mocht u onze stichting financieel willen ondersteunen, dan kan dat door een bijdrage over te maken op:

IBAN: NL04 RABO 0150 6727 99
BIC: RABONL2U
t.n.v.: Stichting Protestants Luchthavenpastoraat Schiphol
KVK-nummer: 34345790
RSIN: 821965074