Stichting Ondersteuning Luchthavenpastoraat Schiphol (ANBI)

Er is veel energie nodig om de inzet van de luchthavenpastores en vrijwilligers binnen het Luchthavenpastoraat Schiphol mogelijk te maken. Elke pastor wordt ondersteund door een aparte stichting. Deze drie stichtingen hebben samen op 3 april 2014 de Stichting Ondersteuning Luchthavenpastoraat Schiphol (SOLS) opgericht. SOLS ondersteunt de drie deelnemende stichtingen in hun taken voor het Luchthavenpastoraat. Dit zijn de Protestantse, de Rooms-Katholieke en de Anglicaanse/Oud-Katholieke stichtingen. Het bestuur van SOLS bepaalt de te verrichten werkzaamheden, de wijze van verwerving van gelden, het beheer van het vermogen van SOLS en de besteding daarvan.

Het bestuur

Het bestuur bestaat uit 9 bestuursleden, drie van elk van de drie deelnemende stichtingen. Het bestuur van SOLS is als volgt samengesteld:

Ing. P.B. PoortVoorzitterStichting Protestants Luchthavenpastoraat Schiphol
F.D.S. JansenPenningmeesterStichting R.K. Luchthavenpastoraat Schiphol
A.L.M. OvergaagSecretarisStichting R.K. Luchthavenpastoraat Schiphol
J.M. Warning2e PenningmeesterStichting Protestants Luchthavenpastoraat Schiphol
M. Kraak-VerdonkBestuurslidStichting Protestants Luchthavenpastoraat Schiphol
J. TraudesBestuurslidStichting R.K. Luchthavenpastoraat Schiphol
VacantBestuurslidStichting Old Catholic and Anglican Airport Ministry
E.W.H. de BoerBestuurslidStichting Old Catholic and Anglican Airport Ministry
E. WoltersBestuurslidStichting Old Catholic and Anglican Airport Ministry

De pastores binnen het Luchthavenpastoraat zijn geen bestuursleden van SOLS. Zij zijn echter wel aanwezig bij de bestuursvergaderingen. 

Doelstelling

SOLS heeft ten doel:

  • Het bieden van pastoraat, begeleiding, nabijheid en gastvrijheid in het Meditation Centre en voor een ieder die zich op Schiphol bevindt en meer specifiek, het ondersteunen van de deelnemende stichtingen in deze taken. Het bestuur van de stichting waarborgt de intercollegiale samenwerking en het uitdragen van de doelstellingen;
  • Het verwerven van (financiële) middelen daartoe;
  • Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn, mits deze het algemeen belang dienen;
  • De stichting beoogt het dienen van het algemene belang en beoogt niet het maken van winst;
  • De stichting beoogt een instelling te zijn in de zin van artikel 5b Algemene wet inzake rijksbelastingen en artikel 1a Uitvoeringsregeling Algemene wet inzake rijksbelastingen 1994 danwel een Sociaal Belang Behartigende Instelling, in de zin van artikel 5c Algemene wet inzake rijksbelastingen.
Verslaglegging
Giften

SOLS is een zogenaamde goede doelen stichting met ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) status die in Nederland is geregistreerd. Donaties aan SOLS zijn voor Nederlandse inwoners giften die, afhankelijk van de hoogte, aftrekbaar kunnen zijn voor de inkomsten belasting. SOLS zet zich voor meer dan 90% in voor het algemeen belang en werkt zonder winstoogmerk.

De bestuursleden van SOLS ontvangen voor hun werkzaamheden geen vacatiegeld/beloning. De bestuursleden ontvangen alleen een vergoeding voor gemaakte onkosten die betrekking hebben op hun bestuursfunctie. SOLS heeft geen personeel in dienst. SOLS is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 60402997.

Wilt u het werk van het Luchthavenpastoraat steunen, dan is een gift altijd welkom.  U kunt uw bijdrage storten op:

IBAN: NL53 RABO 0378 5523 68
BIC: RABONL2U
t.n.v.: Stichting Ondersteuning Luchthavenpastoraat Schiphol
KVK-nummer: 60402997
RSIN: 853895016